top of page

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PSIA SYNERGIA”

 

§1. ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „PSIA SYNERGIA” zwanego dalej „Konkursem” jest Behawiorysta i Trener Psów Marek Sobotnicki (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna.

3. Cele Konkursu:

- promocja spacerów terapeutycznych dla psów, jako formy odwrażliwiania,  wspólnego spędzania czasu poza miastem oraz budowania więzi między psem i opiekunem,

- motywacja do twórczego działania będącego kreatywną formą spędzania wolnego czasu,

- rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja samodzielnie wykonanych fotografii psa

4. Tematem Konkursu jest prezentacja fotografii przedstawiających psa, wykonanych według własnego pomysłu w czasie odbywania spaceru grupowego terapeutycznego dla psów prowadzonego przez Organizatora. Fotografie powinny pokazywać psa w sposób w którym będzie on głównym bohaterem wraz ze swoimi zwyczajami, naturą, wachlarzem charakterystycznych dla siebie zachowań czy zapewne niewątpliwą urodą i urokiem osobistym.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Każdy uczestnik może zgłosić max 3 zdjęcia różnych psów lub jednego psa.

7. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy spacerów organizowanych przez Organizatora.

8. Prace można nadsyłać w terminie do 31 maja 2024 r.

9. Zdjęcia psów muszą być wyłącznie pracami autorskimi.

10. Fotografie należy nadsyłać w formie elektronicznej w formacie JPG w jak najlepszej rozdzielczości, na adres: behawiorysta.sobotnicki@gmail.com z dopiskiem w temacie - konkurs „PSIA SYNERGIA”. W opisie zdjęcia powinno się znajdować imię i nazwisko autora.

11. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

12. Na fotografiach konkursowych nie może znajdować się wizerunek żadnej osoby, chyba że będzie to osobisty wizerunek, przy czym przesłanie zdjęcia będzie równoznaczne ze zgodą na publikację.

13. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanego zdjęcia uprawnionym do rozporządzania prawami autorskimi do niego. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który złoży niezgodne z prawdą oświadczenie lub nie określi formy przekazania nagrody konkursowej.

14. Każdy Uczestnik Konkursu przesyłając fotografię psa zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu, a także promowania spacerów terapeutycznych.

15. Przesłanie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

16. Uczestników konkursu obowiązują zasady bezpieczeństwa spaceru terapeutycznego.

17. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac, które nie spełniają wyżej wymienionych wymogów.

 

§2. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1. Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową w której zasiądą:

- Organizator - Behawiorysta i Trener Psów Marek Sobotnicki

- Paweł Wierzchowiec – pasjonat fotografii i wielokrotny organizator konkursów fotograficznych, między innymi maratonów fotograficznych na Pogodnie

- Aleksandra Sitek - Jolipet Poland Wolf's Menu - www.jolipet.pl

2. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji nadesłanych zdjęć. Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wytypuje według swego wyłącznego uznania 3 zwycięzców. Komisja może również przyznać wyróżnienia w konkursie.

3. Wytypowanie zwycięzcy oraz ogłoszenie wyników nastąpi do 02 czerwca 2024 wraz z opublikowaniem zwycięskich zdjęć.

4. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureat”) zostaną powiadomieni o wygranej w odrębnej wiadomości internetowej. Wyniki oraz wygrane zdjęcia będą dostępne na stronie www.behawiorysta-sobotnicki.pl w zakładce KOKURS. Przekazanie nagród zostanie ustalone z Laureatem po ogłoszeniu wyników. 

 

§3. NAGRODY

1. Nagrodzone zostaną trzy fotografie psów.

2. Niezależnie od ilości nadesłanych fotografii, jeden autor może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe i usługi ufundowane przez Organizatora konkursu oraz Jolipet Poland Wolf's Menu o łącznej kwocie ponad 1000 zł.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz jeśli zajdzie taka potrzeba umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz mediach i Internecie.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą elektroniczną lub telefoniczną.

6. Uczestnik może zostać poproszony o podanie adresu, na który zostanie wysłana nagroda. Nie podanie adresu oraz nie odebranie nagrody w sposób osobisty do miesiąca od dnia ogłoszenia zwycięzcy, będzie skutkowało utratą nagrody.

 

§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU:

Informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podczas konkursu pt.„ PSIA SYNERGIA”.

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Organizator

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „PSIA SYNERGIA” oraz wydania nagród rzeczowych.

3. Administrator realizując swoje prawa, jak i obowiązki może udostępniać dane osobowe uczestników innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia.

5. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, a następnie archiwizowane.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wskazania właściciela pracy konkursowej i ustalenia finalistów.

7. Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.behawiorysta-sobotnicki.pl

2. Uczestnik Konkursu przesyłając pracę na konkurs jednocześnie oświadcza, iż:

a) jest autorem załączonych fotografii,

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

5. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego.

7. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

8. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

bottom of page